ES fondi

Latvijai kā pilntiesīgai Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejams Eiropas struktūrfondu atbalsts. Ar ES fondu palīdzību vairāki uzņēmumi ir spējuši uzlabot savas darbības efektivitāti, radījuši neskaitāmas inovācijas un kāpinājuši sava uzņēmuma konkurētspēju.

Mēs palīdzam piesaistīt ES fondu finanšu līdzekļus un citus finanšu instrumentus visās komercdarbības jomās. Mēs piedāvājam pilnīgi integrētus projekta realizācijas risinājumus, veicam projekta stratēģisko plānošanu, efektīvu projektu vadīšanu un izpildi visos projekta posmos, sākot no pieteikšanās finansējumam līdz audita nodošanai attiecīgās valsts iestādēs. Vairāku gadu garumā esam palīdzējuši mūsu klientiem īstenot apjomīgus investīciju un uzņēmējdarbības attīstības projektus dažādās saimnieciskās darbības jomās, kuru īstenošanai tika piesaistīts Eiropas fondu līdzfinansējums.

 • Lauku atbalsta dienests (LAD)
 • Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA)
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
 • Finanšu institūcija ALTUM
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija

 • Ministrijās (EM, VARAM, ZM, u.c.)
 • Pašvaldībās
 • Būvvaldēs
 • Zemesgrāmatās
 • Valsts Vides dienestā
 • Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB)
 • Pārtikas veterinārajā dienestā (PVD)

 • Pārtikas pārstrāde un lauksaimniecība
 • Zivsaimniecība un akvakultūra
 • Ieguves un apstrādes rūpniecība
 • Mežsaimniecība
 • Pētniecība un inovācijas
 • Enerģētika
 • Izglītība un nodarbinātība
Projekta stratēģiskā plānošana

Identificējam projekta stratēģiskos pamatmērķus un izstrādājam detalizētu projekta īstenošanas rīcības plānu un laika grafiku katrai no projekta realizācijas fāzēm.

Projekta dokumentācijas izstrāde

Gatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju projekta iesniegšanai – projekta iesniegumu, biznesa plānu, finanšu un naudas plūsmas grafiku un citu papilddokumentāciju.

Iepirkumu procedūras veikšana

Veicam iepirkuma procedūru un gatavojam iepirkuma procedūru apliecinošo dokumentāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkumu procedūras kārtību Eiropas Savienības finansētiem projektiem.


Projekta izmaksu optimizācija

Identificējam projekta kopējās attiecināmās izmaksas un pieejamos resursus. Palīdzam izstrādāt precīzu projekta budžeta tāmi, lai nodrošinātu maksimālu projekta izmaksu optimizāciju.

Projekta vadība un uzraudzība

Nodrošinām pilnvērtīgu projekta procesu koordinēšanu un informācijas aprites vadību starp visiem projekta īstenošanas iesaistītajiem sadarbības partneriem. Uzņemamies projekta laika, kvalitātes un risku vadību.

Projekta atskaišu sagatavošana

Gatavojam projekta atskaites, maksājuma pieprasījumus un projekta īstenošanas pamatojošo dokumentāciju. Sniedzam atbildes uz projekta audita un pārbaužu laikā radušajiem papildus jautājumiem.Biežāk uzdotie jautājumi

Kā darbojas mūsu pakalpojumi?
1. Piesakieties uz konsultāciju un pastāstiet mums savu biznesa attīstības ideju;

2. Mēs konsultējam par aktuālajām ES fondu atbalsta programmām, balstoties uz Jūsu darbības profilu;

3. Sadarbojoties ar Jums, novērtējam Jūsu atbilstību startēt konkrētajā atbalsta programmā;

4. Veicam sagatavošanās darbus un gatavojam nepieciešamo projekta dokumentāciju atbilstoši atbalsta programmas nosacījumiem;

5. Iesniedzam projektu attiecīgajā iestādē (Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vai Lauku atbalsta dienestā);

6. Gaidām pozitīvu lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un piedāvājam turpmākās sadarbības iespējas projektu vadībā.

Kā novērtēt sava uzņēmuma atbilstību ES fondu programmai?
Jūsu uzņēmuma atbilstības analīze ir pats pirmais un pats būtiskākais solis, kas jāveic, pretendējot uz ES fondu finansējumu. Būtiski ir rūpīgi iepazīties ar attiecīgās atbalsta programmas publicētajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem, kuros tiek atrunāti visi zīmīgākie nosacījumi, kuriem ir jāizpildās, lai spētu saņemt Eiropas fondu līdzfinansējumu savam projektam. MK noteikumos tiek aprakstītas tādas pozīcijas kā atbalsta saņemšanas nosacījumi, veids un apmērs, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti projekta iesniegumā un citi svarīgi kritēriji. Pēc tam, kad tiek rūpīgi izprasti programmas būtiskākie kritēriji, ir nepieciešams soli pa solim izvērtēt Jūsu uzņēmuma atbilstību katram minētajam punktam MK noteikumos.

Kur meklēt informāciju par manam uzņēmumam aktuālajām ES fondu programmām?
Aktuālākā ES fondu atbalsta programmu informācija tiek apkopota Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā. Savukārt, par lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas pārstrādes jomā aktuālajām ES fondu programmām var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājaslapā. Turklāt, informāciju par inovācijas veicināšanas un starptautiskās konkurētspējas kāpināšanas atbalsta pasākumiem var meklēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā. Kā arī, var sekot svaigākajiem jaunumiem un aktuālajām ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām un programmām mūsu mājaslapas jaunumu sadaļā. Turklāt, mēs regulāri veicam e-pasta izsūtnes par aktuālākajām izsludinātajām projektu iesniegšanas atlasēm ES fondu programmām, tādēļ neaizmirstiet pierakstīties mūsu jaunumu saņemšanai Jūsu e-pastā.

Kas ir nozīmīgākie soļi ES finansējuma piesaistē?
Pirmais solis ir skaidri definēta un saprotama projekta ideja un mērķis. Otrajā solī tiek veikta izpēte par šī brīža aktuālajām ES fondu programmām un tiek noskaidroti tie ES fondu atbalsta pasākumi, kuros ir iespējams pretendēt uz finansējuma saņemšanu. Trešais solis ir uzņēmuma atbilstības novērtēšana, lai tas varētu startēt konkrētajā programmā. Ceturtajā solī var uzsākt projekta plānošanu un stratēģiskā plāna izveidi, kurā tiek identificēti projekta īstenošanas pamatmērķi, projekta īstenošanas aktivitātes, pieejamajiem resursiem un darba izpildes laika grafiku. Piektajā solī, tiek apkopota visa projekta izstrādes stadijā pārrunātā informācija un gatavota nepieciešamā dokumentācija, projekta iesniegšanai ES fondu administratīvajā iestādē (CFLA vai LAD) atbilstoši MK noteikumu atrunātajiem nosacījumiem. Sestajā solī norisinās pozitīva lēmuma sagaidīšana par atbalsta finansējuma piešķiršanu no administratīvās iestādes un projekta īstenošanas uzsākšana, atbilstoši projekta plānam.

Kāda dokumentācija jāiesniedz, lai pretendētu uz ES fondu finansējumu?
Katras atbalsta programmas iesnieguma pielikumā, uz kuras finansējumu Jūsu uzņēmums plāno pretendēt, ir nepieciešams iesniegt konkrētu dokumentāciju, lai finansējuma pieteikums administratīvajā iestādē tiktu izskatīts. Pie projekta dokumentācijas ietilpst tādi dokumenti kā projekta iesniegums, biznesa plāns, finanšu grafiks, atbalsta pretendenta deklarācija, iepirkumu procedūras apliecinošie dokumenti, un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti, līgumi, iesniegumi un apliecinājumi.Konsultācija

Uzziniet, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu

Pieteikties konsultācijai